Search

Return Policy

  /  Return Policy

นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
เงื่อนไขการคืนสินค้า

ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง

2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ หรือมีสินค้าบางส่วนสูญหายจากคำสั่งซื้อ

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนในกรณี ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อน จึงจะสามารถจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้าได้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

X